En Topografia Dénia posem a la seua disposició els següents serveis:
  • Alçaments topogràfics
  • Assistència topogràfica en obres
  • Cadastre
  • Xarxes topogràfiques
  • Làser escàner
  • Treballs especials

Alçaments topogràfics

Necessari per saber els metres quadrats reals de la parcel·la e indispensable per a qualsevol projecte d’urbanització. Independentment de l’envergadura del projecte, hui en dia és imprescindible conèixer la situació actual del terreny com a base per a un projecte. Conèixer degudament la planimetria i altimetria del terreny sobre el que es va a desenvolupar una obra d’enginyeria, posicionar serveis afectats existents que obliguen a modificar el traçat inicial del projecte o conèixer la ubicació exacta d’elements com l’arbrat o el mobiliari urbà és de crucial importància.
No és només necessari per a projectes d’urbanització, sinó que a més a més, es fa servir per a reformes i ampliacions d’habitatges, cessions de vials, etc.
També hui en dia conèixer els metres quadrats reals és imprescindible per a la venda de terrenys i obtenir la validació positiva de la representació gràfica alternativa (RGA), utilitzada pels notaris i registres de la propietat, a més de presentar les solucions davant la Direcció General del Cadastre en cas d’una esmena de discrepàncies.

Assistència topogràfica en obres

Prestem un servei complet, ràpid i eficaç d’assistència tècnica en obra des de l’inici de l’obra, alçament de l’estat actual fins a l’edició de plànols “as built”. A més, incloem cubicacions i càlculs de moviments de terres per a certificacions o control d’abocadors, i replanteig amb una alta precisió de bàscules per a camions, així com tot tipus de replantejos.

Cadastre

Una de les nostres especialitats són les discrepàncies cadastrals, per a això, posem a la seua disposició la nostra experiència i el poder de realitzar una sèrie de tasques que sovint sorgixen per discrepàncies veïnals com delimitacions de parcel·les, oferint una solució definitiva sobre el terreny mitjançant la fitació de límits i les certificacions de superfícies, els certificats cadastrals necessàries també per al cas d’operacions de compravenda. I ajudem els nostres clients amb gestions administratives per segregació o agrupació de parcel·les, variació de titularitat, etc … donant lloc a l’esmena de discrepàncies cadastrals que s’hagen pogut originar.
Topogfrafia Dénia ofereix la possibilitat d’obtindre l’informe de Validació Gràfica Cadastral o la Representació Gràfica Alternnativa (RGA), actualment necessari per al Cadastre Immobiliari i per al Registre de la Propietat.

Segons La Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del cadastre inmobiliari, s’ha establert un sistema de coordinació entre el Cadastre Immobiliari i el Registre de la Propietat, perquè aquest incorpore la representació gràfica georreferenciada de les finques registrals, utilitzant com a base la cartografia cadastral. Amb això es persegueix donar més seguretat a les dades d’ubicació, delimitació i superfície de les finques registrals que són objecte del tràfic jurídic. La Direcció General del Cadastre i la Direcció General dels Registres i del Notariat han aprovat una resolució conjunta per la qual es regulen els requisits tècnics per a l’intercanvi d’informació entre el Cadastre i els Registres de la Propietat. La resolució desenvolupa l’esmentada Llei 13/2015, que va entrar en vigor el passat 1 de novembre.

Xarxes topogràfiques

La nostra qualificació i experiència ens permet realitzar des d’una implantació de bases de replanteig fins a la realització total de projectes de densificació i manteniment de xarxes geodèsiques. També disposem de la instrumentació necessària per dur a terme anivellacions d’alta precisió.

Làser escàner

Escàner làser pertanyent a la gamma dels Sistemes Topogràfics d’Alta Definició (HDS – High Definition Surveying) està sent utilitzat com la ferramenta imprescindible per als projectes més exigents. Perquè no s’escape cap detall, el nostre equip altament qualificat s’encarrega de realitzar alçaments de milions de punts creant així espais complexos.

Treballs especials

A més de tots els treballs esmentats també disposem dels mitjans materials necessaris per a realizar Topografia industrial de precisió. Aportem també a gabinets d’arquitectura i disseny l’ajuda necessària per dur a terme els seus projectes de remodelació d’espais mitjançant el mesurament de façanes i interiors d’edificis